แฟรี่เดนท์
(Fairydent Dental Clinic)

คลินิกแฟรี่เดนท์เป็นคลินิกทันตกรรมครบวงจร คลินิกทำฟัน ที่เปิดให้บริการมาเป็นเวลากว่า 7 ปี ด้วยทีมทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญผ่านการอบรมความรู้ทางทันตกรรม และหลักจิตวิทยา สามารถให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม เป็นกันเอง พร้อมให้คำปรึกษาในทุกกรณีด้วยความเต็มใจควบคู่ไปกับเครื่องมือทันสมัย จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผู้มาใช้บริการ

บริการของเรา

ทีมทันตแพทย์แฟรี่เดนท์