เคสการรักษาฟันล่างคร่อมฟันบน

Case 1

Case 1

Case 3

Case 4

Case 5

Case 6

Case 7

Case 8

เคสการรักษาของคลินิกแฟรี่เดนท์

ฟันห่าง
ฟันเหยิน
ฟันซ้อน
เคยถอนฟันกราม