เคสการรักษาฟันเหยิน

Case 1

Case 2

Case 3

Case 4

Case 5

Case 6

Case 7

Case 8

Case 9

Case 10

Case 11

Case 12

Case 13

เคสการรักษาของคลินิกแฟรี่เดนท์

ฟันห่าง
ฟันเหยิน
ฟันซ้อน
เคยถอนฟันกราม

Case 9

Case 10

Case 9

Case 10